Generelle henvisninger

Følgende henvisninger gir en enkel oversikt over hva som skjer med dine personlige dataene når du besøker hjemmesiden vår. Personrelaterte data er alle data som kan brukes for å identifisere deg personlig. Detaljerte informasjoner om datavern finner du i vår personvernerklæring, som står nedenfor denne teksten.

Datainnsamling på vår hjemmeside

Hvem er ansvarlig for datainnsamling på denne hjemmesiden?

Databehandlingen på denne hjemmesiden utøres av nettoperatøren. Nettoperatørens kontaktinformasjoner finner du i denne hjemmesidens kolofon.

Hvordan samler vi dataene dine?

På den ene siden samler vi dataene som du formidler oss. Dette kan være f.eks. data, som du oppgir i et kontaktskjema.

Andre data samles automatisk gjennom våre IT-systemer når du besøker hjemmesiden. Dette er først og fremst tekniske data (f.eks. nettleser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Innsamlingen av disse dataene gjøres automatisk når du går inn på vår hjemmeside.

Hva bruker vi dataene dine til?

En del av dataene samles for å sikre feilfri levering av hjemmesiden. Andre data kan brukes til å analysere din brukeratferd.

Hvilke rettigheter har du med hensyn til dine data?

Når som helst har du retten til å få gratis informasjon om opprinnelsen, mottaker og formål med dine lagrede personopplysninger. Du har også retten til å kreve korrigering, blokkering eller sletting av disse dataene. For dette formål samt for ytterligere spørsmål kan du når som helst kontakte oss på adressen, angitt i kolofonet. Desuten har du rett på å appellere til den vedkommende tilsynsmyndigheten.

Under visse omstendigheter har du desuten rett til å kreve begrensning av behandling av dine personrelaterte data. Detaljer finner du i personvernerklæringen under „Rett til begrensning av behandling".

Analyseverktøy og verktøy fra tredjepart

Når du besøker hjemmesiden vår kan surf-atferden din evalueres statistisk. Dette skjer fremfor alt med informasjonskapsler og såkalte analyseprogrammer. Analysen av din surf-atferd er vanligvis anonym; surf-atferden kan ikke spores tilbake til deg. Du kan motsette seg denne analysen eller forhindre den ved å ikke bruke bestemte verktøy. Detaljerte informasjoner finner du i den følgende personvernerklæringen.

Du kan motsette deg denne analysen. I denne personvernerklæringen informerer vi deg om motsetningsmulighetene.

 

Personvernerklæring

Datavern

Operatørene på disse sidene tar beskyttelsen av dine personlige data veldig alvorlig. Vi behandler dine personrelaterte data konfidensielt og i samsvar med lovbestemte datavernforskrifter og denne personvernerklæringen.

Hvis du bruker denne hjemmesiden, vil forskjellige personrelaterte data bli samlet. Personrelaterte data er data som kan brukes for å identifisere deg personlig. Den foreliggende personvernerklæringen forklarer hvilke informasjoner vi samler inn og hva vi bruker de til. Den forklarer også hvordan dette skjer og til hvilket formål.

Vær oppmerksom for at dataoverføring via internett (f.eks. ved kommunikasjon via e-post) kan ha sikkerhetshull. En fullstendig beskyttelse mot tilgang av tredjeparter er ikke mulig.

Henvisning til ansvarlig organ

Det ansvarlige organet for databehandlingen på denne hjemmesiden er:

Rolf Stange Glasewaldtstr. 20 01277 Dresden Tyskland

Telefon: +49 (0)1590 3189953 E-post: post@spitzbergen.de

Ansvarlig organ er den fysiske eller juridiske personen som, alene eller felles med andre, bestemmer over formål og midler til behandling av personrelaterte data (f.eks. navn, e-post-adresser, e.l.).

Tilbakekalling av ditt samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperasjoner er bare mulige med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan tilbakekalle et allerede gitt samtykke når som helst. En uformell melding via e-post til oss er tilstrekkelig. Gyldigheten av databehandlingen som ble utført inntil tilbakekallingen forblir upåvirket av tilbakekallingen.

Rett til å protestere mot datainnsamling i spesielle tilfeller, blant annet mot direkt reklame (Art. 21 DSGVO (tysk basisforordning for datavern))

Hvis databehandlingen gjennomføres på bakgrunn av artikkel 6, stk. 1, bokstav 2 eller f DSGVO, har du til enhver tid rett til å motsette deg behandlingen av dine personlige data av grunner som baserer på din spesiell situasjon; dette gjelder også profilering som baserer på disse bestemmelsene. Det respektive juridiske grunnlaget som behandlingen er basert på, finnes i denne personvernerklæringen. Hvis du sender inn motsetningen, behandler vi ikke lenger dine berørte personrelaterte data, med mindre vi kan demonstrere overbevisende legitime grunner for behandlingen, som overveier dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen tjener til å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav (motsetning ifølge art. 21 ledd 1 DSGVO).

Hvis dine personrelaterte data behandles for å kunne drive direkt reklame, har du til enhver tid rett til å motsette deg behandlingen av personrelaterte data om deg med henblikk på slik reklame; dette gjelder også for profileringen, så langt det er knyttet til slik direkt reklame. Hvis du protesterer, vil dine personrelaterte dataene ikke lenger bli brukt til formål av direkt reklame (motsetning ifølge art. 21 ledd 2 DSGVO).

Klageadgang til den vedkommende tilsynsmyndigheten

Ved overtredelse av DSGVO har de berørte personene rett til å appellere til en tilsynsmyndighet, særlig i den medlemsstat der de har vanlig oppholdssted, arbeidssted eller på stedet for den påståtte overtredelsen foregikk. Retten til å appellere berøres ikke andre administrative eller rettslige virkmidler.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få sendt til deg selv eller tredjepart, data som vi automatisk behandler på grunnlag av ditt samtykke eller i oppfyllelse av en kontrakt i et standard maskinlesbart format. Hvis du krever direkt overføring av data til en annen ansvarlig person, vil dette bare bli gjort i den grad det er teknisk mulig.

SSL- hhv. TLS-kryptering

Denne hjemmesiden bruker SSL- hhv. TLS-kryptering av sikkerhetsmessige grunner og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, for eksempel bestillinger eller forespørsler du sender til oss som nettstedoperatør. En kryptert forbindelse erkjenner du ved at adresselinjen i nettleseren skifter fra "http://" til "https://" og ved låsesymbolet i nettleserlinjen.

Hvis SSL- hhv. TLS-krypteringen er aktivert, kan ikke dataene du sender til oss leses av tredjeparter.

Krypterte betalinger på denne hjemmesiden

Finnes det forpliktelsen til å gi oss dine betalingsopplysninger etter at det ble avtalt kontrakt med plikt til å betale omkostningene (f.eks. kontonummer for avtalegiro), vil disse dataene bli krevd for betalingsbehandlingen.

Betalingstransaksjoner via de vanlige betalingsmidlene (Visa/MasterCard, avtalegiro) utføres kun via kryptert SSL- hhv. TLS-forbindelse. En kryptert forbindelse erkjenner du ved at adresselinjen i nettleseren skifter fra "http://" til "https://" og ved låsesymbolet i nettleserlinjen.

Ved kryptert kommunikasjon kan ikke betalingsinformasjonene, du sender til oss, leses av tredjepart..

Informasjon, blokkering, sletting og korreksjon

I sammenheng med de gjeldende lovlige bestemmelsene har du når som helst rett til å få gratis informasjon om dine lagrede personopplysninger, deres opprinnelse og mottaker og formål med databehandlingen og i givet tilfelle rett till korreksjon, blokkering eller sletting av disse dataene. For dette formål samt for ytterligere spørsmål om emnet personrelaterte data kan du når som helst kontakte oss på adressen, angitt i kolofonet.

Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å kreve begrensning av behandling av dine personrelaterte data. For dette formål kan du når som helst kontakte oss på adressen, angitt i kolofonet. Retten til begrensning av behandling finnes i følgende tilfeller:

  • Hvis du bestrider riktigheten av de lagrede personrelaterte dataene trenger vi vanligvis tid til å kontrollere dette. For varigheten av kontrollen har du rett til å kreve begrensning av behandlingen av dine personrelaterte data.
  • Hvis behandlingen av dine personrelaterte data er / var ulovlig, kan du kreve begrensning av databehandlingen i stedet for sletting.
  • Hvis vi ikke lenger trenger dine personrelaterte data, men du trenger de for å utøve , forsvare eller håndheve juridiske krav, har du rett til å kreve at dine personrelaterte data blir begrenset i stedet for å bli slettet.
  • Hvis du har inngitt motsetning ifølge art. 21 ledd 1 DSGVO, må det foretas vurdering mellom dine interesser og våre. Så lenge det ikke er klart hvilke interesser som hersker, har du rett til å kreve begrensning av behandlingen av dine personrelaterte data.

Hvis du har begrenset behandlingen av dine personrelaterte data, kan disse dataene bare brukes med ditt samtykke eller med det formål å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav eller beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller for viktig offentlig interesse av Den Europeiske Union eller en av medlemsstatene.

Motsetning mot reklame-e-post

Bruken av kontaktdata, som ble offentliggjort i sammenheng med kolofonforpliktelsen, til oversendelse av reklame, som ikke uttrykkelig ble ønsket, motsettes hermed. Operatørene på sidene forbeholder seg uttrykkelig retten til å treffe rettslige skritt ved uoppfordret sending av reklameinformasjoner, for eksempel spam-e-post.

Informasjonskapsler

Internett.sidene bruker delvis såkalte informasjonskapsler. Informasjonskapsler skader ikke datamaskinen din og inneholder ikke virus. Informasjonskapsler brukes til å gjøre vårt tilbud mer brukervennlig, effektivt og sikkert. Informasjonskapsler er små tekstfiler, som nettleseren din lagrer på datamaskinen din.

De fleste av informasjonskapslene vi bruker er såkalte "session-informasjonskapsler". De blir slettet automatisk ved slutt av ditt besøk. Andre informasjonskapsler forbli lagret på enheten din inntil du sletter dem. Disse informasjonskapslene tillater oss å gjenkjenne nettleseren din ved neste besøk.

Du kan justere nettleseren din slik at du er informert om innstillingen av informasjonskapsler og at det tillates informasjonskapsler bare i enkelte tilfeller eller utelukket lagringen generell, eller at det aktiveres automatisk sletting av informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Deaktivering av informasjonskapsler kan begrense funksjonaliteten til denne hjemmesiden.

Informasjonskaplser, som er nødvendige for å utføre elektronisk kommunikasjonsprosess eller for å gi bestemte funksjoner ønsket av det (f.eks. handlekurvfunksjon), lagres på grunnlag av art. 6 ledd 1 bokstav f DSGVO. Nettstedoperstøren har en legitim interesse for den teknsik feilfrie presentasjonen og optimaliseringen av sine tjenester. Hvis andre informasjonskapsler lagres (f.eks. informasjonskapsler for analyse av din surf-atferd), blir de behandlet separat i denne personvernerklæringen.

Server-loggfiler

Provideren av sidene samler og lagrer automatisk informasjoner i såkalte serverloggfiler, som nettleseren din automatisk overfører til oss. Disse er:

  • nettlesertype og nettleserversjon
  • brukt operativsystem
  • referrer URL
  • hostnavn på tilgangsdatamaskinen
  • tidspunkt for serverforespørselen
  • IP-adresse

En sammenstilling av disse dataene med andre datakilder foretas ikke.

Samlingen av disse dataene gjennomføres på basis av art. 6 ledd 1 bokstav f DSGVO. Nettstedoperstøren har en legitim interesse for den teknsik feilfrie presentasjonen og optimaliseringen av hjemmesiden sin -- for dette formål må serverloggfilene innsamles.

Kontaktskjema

Hvis du sender oss henvendelser via kontaktskjemaet, vil dine opplysninger fra forespørselskjemaet, inkludert kontaktopplysningene du oppgav der, bli lagret hos oss for å behandle forespørselen og for tilfelle av senere spørsmål. Vi deler ikke disse informasjoner med andre uten ditt samtykke.

Behandlingen av dataene som er angitt i kontaktskjemaet, skjer dermed utelukkende på grunnlag av ditt samtykke (art. 6 ledd 1 bokstav a DSGVO). Du kan tilbakekalle dette samtykket når som helst. En uformell melding via e-post til oss er tilstrekkelig. Gyldigheten av databehandlingen utført inntil tilbakekallingen forblir upåvirket av tilbakekallingen.

Dataene du oppgir i kontaktskjemaet forblir hos oss til du krever sletting, tilbakekalle samtykket til lagring eller formålet med datalagringen er utelatt (f.eks. etter at forespørselen ble ferdig behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - spesielt retensjonsperioder - forblir upåvirket.

Forespørsel via e-post, telefon eller telefaks

Hvis du kontakter oss via e-post, telefon eller faks, vil din forespørsel, inkludert alle personrelaterte data (navn, forespørsel) bli lagret og behandlet av oss med formålet til å behandle forespørselen din. Vi deler ikke disse dataene uten ditt samtykke.

Behandlingen av disse dataene er basert på art. 6 ledd. 1 bokstav b DSGVO, hvis forespørselen din er relatert til utførelse av en kontrakt eller er nødvendig for å gjennomføre prekontraktlige tiltak. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på ditt samtykke (art. 6 ledd. 1 bokstav a DSGVO) og / eller på våre legitime interesser (art. 6 ledd 1 bokstav f DSGVO), siden vi har legitim interesse for effektiv behandling av forespørsler adressert til oss.

Dataene du sender til oss via kontaktforespørsler, forblir hos oss til du oppfordrer oss til sletting, tilbakekaller ditt samtykke til lagring eller formålet med datalagringen er utelatt (f.eks. etter at forespørselen ble ferdig behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - spesielt retensjonsperioder - forblir upåvirket.

Registrering på denne hjemmeside

Du kan registrere deg på vår hjemmeside for å bruke flere funksjoner på siden. Vi bruker dataene som er oppgitt bare for å bruke det respektive tilbudet eller tjenesten du har registrert deg for. De obligatoriske informasjonene, som kreves under registreringen, må gis fullstendig. Ellers vil vi avvise registreringen.

For viktige endringer, f.eks. omfang av tilbudet eller i tilfelle av teknisk nødvendige endringer, bruker vi e-post-adressen som ble oppgitt under registreringen for å informere deg på denne måten.

Behandlingen av dataene som oppgis under registreringen skjer på grunnlag av ditt samtykke (art. 6 ledd 1 bokstav a DSGVO). Du kan tilbakekalle ditt samtykke når som helst. En uformell melding via e-post til oss er tilstrekkelig. Gyldigheten av databehandlingen som ble utført inntil tilbakekallingen forblir upåvirket av tilbakekallingen..

Dataene som samles inn under registreringen blir lagret av oss så lenge du er registrert på vår hjemmeside og slettes senere. Obligatoriske retensjonsperioder forblir upåvirket.

Kommentarfunksjoner på denne hjemmesiden

I tillegg til din kommentar vil kommentarfunksjonen på denne siden også lagre informasjon om tidspunkt når kommentaren ble opprettet og, hvis du ikke sender anonym, brukernavnet du har valgt.

Lagring av IP-adressen

Vår kommentarfunksjon lagrer IP-adressen til brukerne, som sender kommentarer. Siden vi ikke sjekker kommentarer på hjemmesiden vår før aktivering, trenger vi disse dataene for å kunne handle mot forfatteren i tilfelle av overtredelser som fornærmelser eller propaganda.

Lagringsvarighet av kommentarene

Kommentarene og tilhørende data (f.eks. IP-adresse) lagres og forblir på hjemmesiden vår inntil det kommenterte innholdet er slettet fullstendig eller kommentarene må slettes av juridiske grunner (f.eks. fornærmende kommentarer).

Rettslig grunnlag

Kommentarene lagres på grunnlag av ditt samtykke (art. 6 ledd 1 bokstav a DSGVO). ). Du kan tilbakekalle dette samtykket når som helst. En uformell melding via e-post til oss er tilstrekkelig. Gyldigheten av databehandlingen utført inntil tilbakekallingen forblir upåvirket av tilbakekallingen.

Behandling av data (kunde- og kontraktdata)

Vi samler inn, behandler og bruker personrelaterte data bare i den grad de er nødvendige for etablering , innhold eller endring av det juridiske forholdet (lagredata). Dette skjer på grunnlag av art. 6 ledd 1 bokstav b DSGVO, som tillater behandling av data for utførelse av en kontrakt eller prekontraktlige tiltak. Vi bare samler inn, behandler og bruker personrelaterte data om bruk av vår hjemmeside (brukerdata) i den grad dette er nødvendig for å muliggjøre bruk av vår tjeneste for brukeren eller gjennomføre fakturering.

De innsamlede kundedataene slettes etter at bestillingen eller oppsigelsen av forretningsforholdet er fullført. Obligatoriske retensjonsperioder forblir upåvirket.

Dataoverføring ved inngåelse av kontrakt for nettbutikker, forhandlere og vareforsendelse

Vi overfører kun personrelaterte data til tredjeparter dersom dette er nødvendig i løpet av kontrakten, f.eks. til de selskapene som er betrodd med leveransen av varene eller til banken som er ansvarlig for behandlingen av betalingen. En videre overføring av dataene finner ikke sted, eller bare hvis du har uttrykkelig samtykket i overføringen. Overføring av dataene dine til tredjepart uten eksplisitt samtykke, f.eks. for reklameformål, forekommer ikke.

Databehandlingen skjer på grunnlag av art. 6 ledd 1 bokstav b DSGVO, som tillater behandling av data for utførelse av en kontrakt eller prekontraktlige tiltak.

På våre sider brukes sosiale medier plugins (f.eks. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Plugins kan vanligvis identifiseres ved hjelp av de respektive social-media-logoene. For å sikre personvernet på vår hjemmeside bruker vi bare disse puginene sammen med den såkalte „Shariff"-løsningen. Denne applikasjonen forhindrer at pluginene, som er integrert på vår hjemmeside, overfører data til den respektive leverandøren allerede ved den første adgangen på siden.

Bare når du aktiverer det aktuelle puginet ved åklikke på den tilhørende knappen, etableres en direkt forbindelse til leverandørens server (samtykke).Så snart du aktiverer pluginet, mottar den respektive leverandøren informasjonen at du har besøkt vår side med din IP-adresse. Hvis du samtidig er logget inn på din respektive sosial-media-konto (f.eks. Facebook), kan den respektive leverandøren tilordne besøket på vår side til din brukerkonto.

Aktiveringen av pluginet utgjør samtykke i mening av art. 6 ledd 1 bokstav a DSGVO. Du kan tilbakekalle dette samtykket når som helst med virkning for fremtiden.

Matomo (tidligere Piwik)

Denne hjemmesiden bruker Open Source Webanalysetjenesten Matomo. Matomo bruker såkalte „informasjonskapsler". Disse er tekstfiler, som lagres på datamaskinen og som tillater en analyse av din bruk av hjemmesiden. For dette formålet lagres informasjonene som er generert av informasjonskapslene om bruken av denne hjemmesiden på vår server. IP-adressen anonymiseres før lagringen.

Matomo-informasjonskapsler forblir på enheten din til du sletter dem.

Lagringen av Matomo-informasjonskapsler og bruken av dette analyseverktøyet er basert på art. 6 ledd 1 bokstav f DSGVO. Nettstedoperatøren har en legitim interesse for anonymisert analyse av brukeratferd for å optimalisere både hjemmesiden og reklamen sin.

Informasjoner som genereres av informasjonskapslene om bruken av denne hjemmesiden vil ikke bli overført til tredjepart. Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å justere din nettleser tilsvarende; vi påpeker imidlertid at du i dette tilfellet ikke kan bruke alle funksjonene på denne hjemmesiden fullt ut.

Hvis du ikke er innforstått med lagring ob bruk av dataene dine, kan du deaktivere lagringen og bruk her. I dette tilfellet deponeres en opt-out-informasjonskapsel i nettleseren din, som forhindrer Matomo i å lagre bruksdata. Hvis du sletter informasjonskapslene dine vil du også slette Matomo opt-out-informasjonskapslen. Opt-out må deaktiveres igjen når du besøker hjemmesiden vår på,

Nyhetsbrevdata

Hvis du ønsker å motta nyhetsbrev som tilbys på hjemmesiden, krever vi en e-post-adresse fra deg, samt informasjoner som tillater oss kontrollen, om du er innehaveren av den oppgitte e-post-adressen og at du godtar mottak av nyhetsbrevet. Ytterligere data samles ikke eller bare på frivillig basis. Vi bruker disse dataene utelukkende for levering av de forespurte informasjonene og ikke overfører de til tredjepart.

Behandlingen av dataene som samles inn i nyhetsbrevregistreringsskjemaet skjer utelukkende på grunnlag av ditt samtykke (art. 6 ledd 1 bokstav a DSGVO). Du kan tilbakekalle ditt samtykke til lagring av data, e-post-adressen og dens bruk for å sende nyhetsbrevet når som helst, for eksempel via "unsubscribe"-linken i nyhetsbrevet. Gyldigheten av databehandlingen som ble utført inntil tilbakekallingen forblir upåvirket av tilbakekallingen.

Dataene som er lagret hos oss med formålet å levere nyhetsbrevet, blir lagret av oss inntil ditt abonnement slutter og slettes etter avbestilling av nyhetsbrevet. Data, som ble lagret av oss til andre formål forblir upåvirket av dette.

OpenStreetMap

Vi bruker karttjenesten OpenStreetMap (OSM). Leverandøren er Open-Street-Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, United Kingdom.

Hvis du besøker en hjemmeside som inneholder OpenStreetMap, overføres bl.a. din IP-adresse og ytterligere informasjoner om atferden din på denne hjemmesiden til OSMF. Til dette formålet kan OpenStreetMap lagre informasjonskapsler i nettleseren din. Dette er tekstfiler som er lagret på datamaskinen din og som tillater analyser av din bruk av hjemmesiden. Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å justere din nettleser tilsvarende; vi påpeker imidlertid at du i dette tilfellet ikke kan bruke alle funksjonene på denne hjemmesiden fullt ut..

Din posisjon kan også spores hvis du tillater det i enhetens innstillingene -- f.eks. på din mobiltelefon. Leverandøren av denne siden har ingen innflytelse på denne dataoverføringen. Detaljer finner du i personvernerklæringen for OpenStreetMap under følgende link: [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy]{.underline}.

Bruken av OpenStreetMap er i interesse for en tiltalende presentasjon av våre online-tilbud og enkel søkbarhet av stedene vi spesifiserer på hjemmesiden. Dette er en legitim interesse i mening av art. 6 ledd 1 bokstav f DSGVO.

Algolia

Denne hjemmesiden bruker Algolys søketeknologi via API. Leverandør er A Algolia, Inc., 589 Howard Street, Suite 5, San Francisco, CA 94105, USA.

For å kunne bruke funksjonene i Algoliasøket er det nødvendig å lagre din IP-adresse og søkeforespørselen din. Denne informasjonen overføres til en Algoliaserver i Europa eller USA og lagres der for statistiske formål i 90 dager.

Bruken av Algoliasøket er av interesse for god tilgjengelighet og enkel søkbarhet av våre online-tilbud. Dette er en legitim interesse i mening av art. 6 ledd 1 bokstav f DSGVO.

Dette er en sanntids-søketjeneste, der den besøkende får gir direkt tilbakemelding på sin forespørsel. Algolia har forpliktet seg til å handle i samsvar med DSGVO. Du finner de gjeldende datavernforskriftene av Algolia under https://www.algolia.com/policies/privacy.

PayPal

På vår hjemmeside tilbyr vi bl.a. betaling via PayPal. Leverandør av denne betalingstjenesten er PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter "PayPal").

Hvis du velger å betale via PayPal vil betalingsopplysningene du oppgir, bli sendt til PayPal.

Overføringen av dataene dine til PayPal er basert på art. 6 ledd 1 bokstav a DSGVO (samtykke) og art. 6 ledd 1 bokstav b DSGVO (behandling for å oppylle kontrakt). Du har mulighet til å tilbakekalle samtykket til databehandlingen når som helst. Gyldigheten av databehandlingen som ble utført inntil tilbakekallingen forblir upåvirket av tilbakekallingen.

Direkt girooverføring

På vår hjemmeside tilbyr vi bl.a. betaling via "direkt girooverføring". Leveerandør av denne betalingstjenesten er Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, D-80339 München (heretter "Sofort GmbH").

Ved hjelp av proseduren "direkt girooverføring" mottar vi i sanntid betalingsbekreftelse fra Sofort GmbH og kan umiddelbart begynne å oppfylle våre forpliktelser.

Hvis du har bestemt deg for å bruke betalingsmetoden "direkt girooverføring", sender du PIN-koden og en gyldig TAN til Sofort GmbH, som Sofort GmbH kan bruke til å logge seg inn på din online-bankkonto. Sofort GmbH sjekker automatisk kontosaldoen din etter innloggingen og overfører pengene til oss ved hjelp av den TAN du har sendt. Deretter vil de omgående sende oss en bekreftelse på trarnsaksjonen. Etter innloggingen blir også sjekket dine salg, kredittgrensen av dispokreditt og eksistensen av andre kontoer, samt deres tilgodehavende.

I tillegg til PIN og TAN overføres til Sofort GmbH betalingsdataene du har oppgitt, samt personopplysninger. Personopplysningene er for- og etternavn, adresse, telefonnummer(e), e-post-adresse, IP-adresse og eventuelt ytterligere data som kreves for betalingsbehandling. Overføringen av disse dataene er nødvendig for å konstatere identiteten din uten tvil og for å forhindre bedrageriforsøk.

Overføringen av dataene dine til Sofort GmbH er basert på art. 6 ledd 1 bokstav a DSGVO (samtykke) og art. 6 ledd 1 bokstav b DSGVO (behandling for å oppylle kontrakt). Du har mulighet til å tilbakekalle samtykket til databehandlingen når som helst. Gyldigheten av databehandlingen som ble utført inntil tilbakekallingen forblir upåvirket av tilbakekallingen.

Detaljer om betaling med direkt girooverføring finner du på følgende link: [https://www.sofort.de/datenschutz.html]{.underline}.

 

Cookiesamtykke